Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020

In het voorjaar van 2020 is het noordelijke deel van het Beekbergerwoud (31,5 ha) gekarteerd op broedvogels. In het gebied werden zes inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-augustu.

Alle broedvogelsoorten werden gekarteerd en in totaal werden 41 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het studiegebied. Er werden vijf soorten van de Rode Lijst vastgesteld: Koekoek, Matkop, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger en Kneu.

In 2014 is dit deel van het Beekbergerwoud voor het laatst gekarteerd op enkele bijzondere broedvogelsoorten. In het najaar van 2012 hebben beheeringrepen plaatsgevonden, zoals het verschralen van het aanwezige grasland. Op de hierdoor ontstane pioniersvegetaties vestigden zich toen Kleine Plevier en Kievit en in enkele aanwezige poelen Dodaars en Waterhoen. De eerste twee soorten werden in zijn geheel niet meer aangetroffen in 2020. Dodaars en Waterhoen ook niet, maar wel elders in vennen in het Beekbergerwoud, echter net buiten de grenzen van het studiegebied.

 

In bijgaande pdf treft u geen stippenkaarten aan; voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Vincent.deboer@sovon.nl.

Document: 

rap_2021-19_brv-beekbergerwoud-2020-zk.pdf

Rapportnummer: 

2021/19

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2021

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands