Broedvogels van het Edese Bos (west), Landgoed Kernhem, Lindeboomsberg en de Goudsberg in 2019

In het voorjaar van 2019 is het westelijke deel van het Edese Bos, Landgoed Kernhem, Lindeboomsberg, Goudsberg en De Immenhorst (420,4 ha) in opdracht van de Gemeente Ede geïnventariseerd op broedvogels. Het geïnventariseerde gebied bestaat hoofdzakelijk uit bos.

Karakteristiek zijn de oude beuken- en eikenpercelen en lanen die op de voedselrijkere grond zijn aangelegd. Op enkele plekken, vooral in Landgoed Kernhem, zijn oude beukenlanen ingericht als reservaat voor vleermuizen. Naast de fraaie oude loofhoutpercelen zijn er ook veel vakken aanwezig met grove dennen, Japanse lariksen, fijnsparren en douglassen. Verspreid komen akkers en graslanden voor, met name in Landgoed Kernhem. De kartering in 2019 betreft een herhalingskartering met de jaren 2007/2008 en 2013. In dit rapport worden de gegevens vergeleken en ontwikkelingen die broedvogels hebben doorgemaakt in de loop van de jaren besproken.

Document: 

rap_2020-27_edese-bos-west-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2020/27

Auteurs: 

Symen Deuzeman

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands