Broedvogels van een aantal objecten in de Koppenwaard en bij Westervoort (noord) in 2016

In het kader van een natuurontwikkelingsproject, het Life Floodplain development, is door Sovon Vogelonderzoek Nederland een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in objecten van de Koppenwaard (51 ha) en de uiterwaarden bij Westervoort (15 ha) op basis van de BMP-methode (van Dijk & Boele 2011). De inventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten en had ten doel alle voorkomende broedvogelsoorten in kaart te brengen met nadruk op de soorten met een vaste rust- en verblijfplaats (in het kader van de Flora- en Faunawet) en de soorten relevant voor de Natuurbeschermingswet.

Inbijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

Rap_2016-37_KoppenwaardZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/37

Auteurs: 

Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands