Broedvogels van de Zuid Ginkel en enkele objecten ten zuiden van het spoor in 2016

In het voorjaar van 2016 is de Zuid Ginkel en enkele objecten ten zuiden van het spoor (376 ha) in opdracht van de Gemeente Ede, Afdeling Beheer geïnventariseerd op broedvogels.

Het voornaamste doel van de broedvogelinventarisatie was de vastlegging van de verspreiding en de aantallen van de verschillende broedvogelsoorten in het studiegebied. Hieronder vallen alle Rode Lijst soorten en alle soorten die zijn aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn binnen het Natura-2000 gebied Veluwe.

In de evaluatie wordt het belang van de gebieden voor Vogelrichtlijnsoorten en Rode Lijstsoorten aangeduid en aanbevelingen gedaan voor het beheer voor deze soorten. Voorts wordt ingegaan op broedvogels in relatie tot het gevoerde beheer en tevens worden enkele beheeraanbevelingen gedaan.

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-10_brv-zuid-ginkel-edezk.pdf

Rapportnummer: 

2017/10

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands