Broedvogels van de Schoorlse Duinen in 2016

In het voorjaar van 2016 is een deel (1175 van in totaal 1720 hectare) van de Schoorlse Duinen gekarteerd op broedvogels. Het betrof overwegend het open duin; van het bos is slechts een steekproef genomen. Er werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-juli.

In totaal werden 63 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, waarvan 53 werden gekarteerd. Het aantal soorten betreft een minimum, omdat geen speciale bezoeken zijn gebracht voor nacht-actieve soorten; desondanks werden wel enkele territoria van Houtsnip en Nachtzwaluw aangetroffen.

Rode Lijst-soorten

In totaal zijn acht Rode Lijst-soorten vastgesteld: Koekoek, Nachtzwaluw, Veldleeuwerik, Grauwe Vliegenvanger, Nachtegaal, Tapuit, Graspieper en Kneu.

Ander karakter

Vergeleken met de duinen in het zuiden van Noord-Holland, hebben de Schoorlse Duinen een heel ander karakter. Dat is te zien aan de vegetatie en de broedvogelbevolking. De aanwezigheid van heide en de geringe hoeveelheid struweel springen het meeste in het oog. Op veel plekken domineren Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Kneu. Deze soorten komen ook in de zuidelijker gelegen duingebieden voor, maar daar zijn het toch meer de struweelbewoners die de boventoon voeren.

Kenmerkende soorten

Andere soorten die kenmerkend zijn voor de Schoorlse Duinen zijn Koekoek, Graspieper, Boompieper, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Barmsijs en zelfs Nachtzwaluw.

Verdwijningen

De opvallendste verandering ten opzichte van het begin van de jaren negentig is het nagenoeg verdwijnen van enkele kolonievogels (meeuwen) en sommige bodembroeders.

Geen kaarten

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan, voor meer informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-02_brv-schoorlse-duinen-2016_zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/02

Auteurs: 

Slaterus R. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands