Broedvogels van de Rottums in 2006-2017

Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang, waaronder diverse Rode Lijstsoorten, en voor 13 soorten broedvogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende foerageergebieden op wad en open water maken dit een geschikt habitat voor de verschillende soorten. De drie onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin in de oostelijke Waddenzee (hierna verder de "Rottums" genoemd) zijn belangrijk voor broedvogels. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de broedvogelbevolking op de Rottums in de periode 2006-2017. Dit rapport wordt uitgebracht in combinatie met een vergelijkbaar rapport over de ontwikkelingen bij de overtijende watervogels op de Rottums.

Document: 

rap_2019-28_broedvogeltellingen-rottums.pdf

Rapportnummer: 

2019/28

Auteurs: 

Postma P. & Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands