Broedvogels van de Korendijkse Slikken in 2016

In 2016 zijn op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten de Korendijkse Slikken (466 hectare) onderzocht op broedvogels. Het onderzoeksgebied bevindt zich buitendijks aan zuidwestpunt van de Hoeksche Waard aan de noordoever van het Haringvliet nabij het plaatsje Goudswaard. Het gebied bestaat uitgraslanden en verruigende rietgorzen. 

Het onderzoeksgebied werd vijfmaal in de vroege ochtend en overdag bezocht en er werd één nachtbezoek. Het veldonderzoek vond plaats tussen 5 april en 7 juni 2016. Het weer tijdens alle ronden was goed.

In totaal werden in het onderzochte gebied 2.419 territoria van 44 verschillende soorten vastgesteld als broedvogel. Van deze soorten was de Brandgans met 1.342 territoria verreweg de algemeenste soort, op gepaste afstand gevolgd door Rietzanger (285 territoria) en Grauwe Gans (103 territoria). In totaal werden 15 Rode Lijst-soorten vastgesteld, te weten: Middelste Zaagbek, Slobeend, Zomertaling, Grutto, Tureluur, Koekoek, Wielewaal, Matkop, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Spotvogel, Nachtegaal, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu.

In de periode vanaf 1990 zijn de Korendijkse Slikken meerdere malen volledig onderzocht op alle soorten broedvogels. Daarnaast liggen er vier BMP-proefvlakken in het onderzoeksgebied waar of alle soorten of een lijst van bijzondere en karakteristieke soorten zijn onderzocht.

Document: 

Rap_2016-45_Korendijkse-Slikken_2016ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/45

Auteurs: 

Vincent de Boer & George Tanis

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands