Broedvogels van de Kop van Drenthe in 2018

In 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer de Kop van Drenthe (995,7 ha) gekarteerd op broedvogels. Het betreft de bossen rond Roden en Lieveren en aangrenzende delen van het Groote Diep, een deel van de Onlanden en het Bunnerveen.

Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Expliciete nachtbezoeken zijn niet gebracht, maar vrij veel bezoeken zijn zo vroeg gestart dat er toch een redelijk beeld van nachtvogels is ontstaan.

Er werden 92 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 84 integraal zijn gekarteerd. Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink zijn alleen gekarteerd in het Bunnerveen en op Landgoed Mensinge. Van de aangetroffen soorten staan er 18 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare soorten. In het gebied zijn alle soorten die een binding hebben met agrarische landschappen sterk in aantal achteruit gegaan of verdwenen. Voor de Onlanden geldt dat deze afname is gecompenseerd door vestiging van moerasvogels na inrichting van het gebied als retentiebekken. In de overige gebieden zijn het vooral soorten van ouder bos die zijn toegenomen of stabiel zijn in aantal.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-62_kop-van-drenthe-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/62

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands