Broedvogels van de Klencke in 2018

In 2018 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten De Klencke in Zuidoost-Drenthe gekarteerd op broedvogels. De oppervlakte van het gekarteerde gebied bedroeg daardoor 938,2 ha, waarvan 665,5 ha in eigendom van Natuurmonumenten. In de rest van het rapport worden de resultaten van het hele gebied besproken en zijn ze dus niet beperkt tot het eigendom van Natuurmonumenten.

Bij het uitvoeren van het broedvogelonderzoek is de Basiskarteringsmethode toegepast, gebaseerd op de door Sovon ontwikkelde Broedvogel Monitoring Project-methode. Hierbij zijn de meeste aanwezige soorten gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene (Winterkoning, Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink). In het hele gebied zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Vrijwel alle delen van het gebied zijn ten minste tweemaal in de schemer bezocht om soorten vast te stellen die overdag niet of nauwelijks actief zijn. In totaal is 79 uur en 22 minuten aan veldwerk besteed, waarmee de onderzoeksintensiteit uitkomt op 5,1 min/ha.

In totaal zijn 80 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 72 zijn gekarteerd. Zestien soorten komen voor op de Rode Lijst, waaronder drie met de status “bedreigd”, drie “kwetsbaar” en tien “gevoelig”. Sinds het begin van de jaren tachtig zijn alle soorten die connectie hebben met agrarisch landschap in aantal achteruitgegaan of als broedvogel verdwenen. Alleen door extensief agrarisch beheer in de eigendommen van Natuurmonumenten doen enkele soorten die ooit een associatie hadden met landbouwgrond (Watersnip, Grauwe Klauwier, Graspieper, Roodborsttapuit en Geelgors), het opmerkelijk goed.

De eikenbossen rond de havezate behoren tot de oudste en mooist ontwikkelde in Drenthe. In het begin van de jaren tachtig vormden zij brongebied voor de toen nog zeer zeldzame Boomklever. Tegenwoordig hebben ze deze functie voor de Middelste Bonte Specht, met twee territoria vertegenwoordigd, waaronder tevens het eerste succesvolle broedgeval in Drenthe.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-79_klencke-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/79

Auteurs: 

Willem van Manen

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands