Broedvogels van Boswachterij Garderen en de Bennekomse Meent in 2018

In het voorjaar van 2018 is Boswachterij Garderen (2062,3 ha) en de Bennekomse Meent (39,8 ha) gekarteerd op broedvogels. In beide gebieden werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-juli. Nachtrondes werden uitsluitend uitgevoerd in juli voor de inventarisatie van de Nachtzwaluw.

In Garderen werden 62 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, waarvan er 54 zijn gekarteerd. Hier werden 7 soorten van de nieuwe Rode Lijst vastgesteld: Wintertaling, Koekoek, Grote lijster, Grauwe vliegenvanger, Zwarte Mees, Matkop en Kneu en 5 Natura 2000-soorten: Wespendief, Nachtzwaluw, Zwarte Specht, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit. De meeste soorten in Garderen lieten een trend zien die overeenkomt met landelijke en vooral regionale ontwikkelingen.

In de Bennekomse Meent werden 41 soorten vastgesteld, waarvan er 35 werden gekarteerd. Er werden 9 soorten van de nieuwe Rode Lijst vastgesteld: Zomertaling, Slobeend, Wulp, Grutto, Tureluur, Koekoek, Velduil, Graspieper en Kneu. De reservaten bleken een tweetal pareltjes te zijn. De ‘blauw-‘graslanden waren zeer nat en daardoor soms moeilijk begaanbaar. Dichtheden van kritische weidevogels, zoals Wulp, Grutto en Kievit, bleken zeer hoog. Rietvegetaties langs de Valleikanaal en op dammetjes in de reservaten leverden hoge dichtheden aan Bosrietzangers, Kleine Karekieten en Rietgorzen op.  In de laagtes van de graslanden bleken Graspiepers goed te gedijen in lage ruigtes. Zeer bijzonder was het territorium van de Velduil.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-63_garderen-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/63

Auteurs: 

Deuzeman S. & Verstrael T.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands