Broedvogels van Boswachterij Gaasterland in 2018

In Boswachterij Gaasterland (669 ha) werden in 2018 totaal 79 broedvogelsoorten vastgesteld, waarvan 69 soorten integraal gekarteerd. Van deze soorten staan 16 soorten op de Rode lijst: Roerdomp, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Torenvalk, Grutto, Tureluur, Ransuil, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Matkop, Zwarte Mees en Kneu.

In 1989, 1999 en 2008 werd eerder een groot deel (ca 515 ha) van de Boswachterij gekarteerd. De vergelijking tussen 2018 en de resultaten van de vorige jaren laat zien, dat binnen dezelfde gebiedsoppervlakte de soortendiversiteit, ondanks een paar nieuwkomers, is afgenomen. Voor het gros van af- en toegenomen soorten past dit in het landelijke beeld. Bij verschillende andere, incidenteel in zeer kleine aantallen aanwezige (veelal schaarse tot zeldzame) soorten speelt toevalligheid sterk mee (ene jaar wel andere jaar niet present). Groene Specht, Kleine Bonte Specht en Glanskop lijken te zijn verdwenen. Voor deze soorten geldt wellicht, dat zij zich niet permanent in stabiele populaties hebben weten te vestigen in de Gaasterlandse bossen. Dit geldt tevens voor de Kuifmees, waarvan nog één territorium werd vastgesteld. Dit kan te maken hebben met de geïsoleerde ligging van het bosgebied, al is daarvan tegenwoordig niet in meerdere mate sprake dan in het verleden, doordat het landschap minder open geworden is; een algemene tendens die voor heel Nederland opgaat.

De gebieden Sondelerleijen, Bonne Brekken en Sânpoel herbergen ondanks de relatief kleine oppervlaktes een behoorlijk grote verscheidenheid aan grasland- water- en rietmoerasvogels. Als het aanbod van nat riet op geplagde delen hier vergroot wordt, heeft dit wellicht een gunstige uitwerking op diverse soorten die aan deze habitat gebonden zijn. Wat betreft de weidevogels Kievit, Grutto en Tureluur, die landelijk sterk achteruitgaan, is het aannemelijk dat deze in het beperkte areaal aan grasland bij Sondelerleijen geen stand zullen houden in de komende jaren.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-56_gaasterland-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/56

Auteurs: 

Jager K.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands