Broedvogels van Ameland in 2018

In het voorjaar van 2018 zijn alle gebieden van Staatsbosbeheer op Ameland (totaal 946 hectare groot) gekarteerd op broedvogels. In dit rapport worden de resultaten uit het gehele geïnventariseerde gebied besproken. Er werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode 1 april-1 juli. In totaal werden 96 verschillende soorten vastgesteld als broedvogel, hiervan zijn er 81 integraal gekarteerd in het onderzoeksgebied. Daarvan staan er 27 soorten op de Rode Lijst van broedvogels: Zomertaling, Slobeend, Wintertaling, Roerdomp, Porseleinhoen, Bontbekplevier, Strandplevier, Wulp, Grutto, Watersnip, Tureluur, Dwergstern, Visdief, Noordse Stern, Koekoek, Ransuil, Veldleeuwerik, Zwarte Mees, Boerenzwaluw, Spotvogel, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger, Nachtegaal, Tapuit, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-58_ameland-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/58

Auteurs: 

Postma J.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands