Broedvogels in Nederland in 2018

Het voorliggende jaarverslag biedt een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2018. Het bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het BMP, de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl. Reproductiemeetnet Waddenzee), het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren, het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het Meetnet Boerenlandvogels (voorheen Meetnet Weidevogels) en het Meetnet Nestkaarten.

Het Meetnet Boerenlandvogels combineert de gegevens uit het BMP met die van de (weide)vogelmeetnetten van afzonderlijke provincies (incl. Meetnet Agrarische Soorten, MAS, in o.a. Groningen en Flevoland).

Broedvogelmonitoring wordt door Sovon georganiseerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat en de provincies.

De opdracht is verleend door de Stichting Wageningen Research, unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR, gedelegeerd opdrachtgever namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en door Rijkswaterstaat (Zoete Rijkswateren).

Daarnaast zijn in deze rapportage resultaten verwerkt van het Constant Effort Sites-project (CES, in 2018 geen onderdeel van het Meetnet Broedvogels).

Document: 

rap_2020-07_broedvogelrapport-2018.pdf

Rapportnummer: 

2020/07

Auteurs: 

Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Stadsvogels

Publicatietaal: 

Nederlands