Broedvogels in Nederland in 2004

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke broedvogelmeetnet in 2004.

Dit meetnet, onderdeel van het Newerk Ecologische Monitoring (NEM), wordt georganiseerd door SOVON in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en in opdracht van de Directie Kennis van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is het tweede rapport waarin geïntegreerd verslag wordt gedaan van beide monitoringprojecten: Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB, kolonievogels, zeldzame en bepaalde schaarse broedvogels) en Broedvogel Monitoring Project (BMP, algemene en bepaalde schaarse broedvogels). Deze rapporten vervangen de eerder verschenen afzonderlijke jaarverslagen.

Document: 

Mon2006-01Broedvogelrapport_2004.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2006/01

Auteurs: 

van Dijk A.J., Dijksen L., Hustings F., Koffijberg K., Oosterhuis R., van Turnhout C., van der Weide M.J.T., Zoetebier D. & Plate C.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands