Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019

In het voorjaar van 2019 zijn binnen de beheerdistricten Noard en West, van de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân een aantal gebieden gekarteerd op broedvogels. Hieronder vielen de Binnemiede- en Weeshuispolder nabij Gytsjerk (179 ha), de Bancopolder bij Lemmer (21 ha) en zeven gebieden langs de Friese IJsselmeerkust van de Afsluitdijk tot aan Lemmer (808 ha). De inventarisatie is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), waarbij monitoring van broedvogels in een drie- (graslandtypen) tot zesjarige cyclus is vereist. Deze resultaten worden gerapporteerd aan de provincie. It Fryske Gea gebruikt de gegevens tevens voor de beheerevaluaties van natuurgebieden.

Document: 

rap_2019-87_brv-nat-res-it-fryske-gea-2019-web.pdf

Rapportnummer: 

2019/87

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands