Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2018

In het voorjaar van 2018 zijn binnen de beheerdistricten Noard, Midden, West en Súd, van de provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân, de gebieden Oost-Ameland, De Burd, It Easterskar, De Fluezen, Polder Koarnwert/de Eenhoorn en Makkumersúdmar gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), waarbij monitoring van broedvogels in een drie- (graslandtypen) tot zesjarige cyclus is vereist. Deze resultaten worden gerapporteerd aan de provincie. De inventarisatie op Oost-Ameland liet It Fryske Gea samen vallen met een integrale broedvogelkartering van karakteristieke broedvogels in de gehele internationale Waddenzee.

 

IFG gebruikt de gegevens tevens voor interne beheerevaluatie, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Welke zeldzame, schaarse en andere relevante broedvogels komen in het gebied voor?
  • Wat is de territoriale en kwantitatieve verspreiding van de vogelsoorten?
  • Wat is de ontwikkeling van broedvogels vergeleken met eerdere karteringen?
  • Wat is de relatie tussen het voorkomen van broedvogels, terreintypen en beheer?
  • In welke mate wordt voldaan aan de kwaliteitsbepalende soorten van afgesloten SNL-beheertypen?

Document: 

rap_2018-73_brv-ifg-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/73

Auteurs: 

Jager K., Postma J. & Scholten S.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands