Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2017

In het voorjaar van 2017 zijn binnen de beheerdistricten Noard, Midden, West en Súd, van de provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân, de gebieden Sippen-Finnen, Petgatten de Feanhoop, Warkumermar en de Lendevallei gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), waarbij monitoring van broedvogels in een drie (graslandtypen) tot zesjarige cyclus is vereist. Deze resultaten worden gerapporteerd aan de provincie. IFG gebruikt de gegevens tevens voor interne beheerevaluatie.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-05_broedvogelinventarisaties-ifg-2017_zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/05

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands