Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland ‘Stern’ in 2019

In de winter van 2017/18 werd in de Eems ter hoogte van Bierum een eiland van ongeveer 2 ha aangelegd en ingericht als broedlocatie voor sterns. Het eiland ‘Stern’ is een compensatiemaatregel voor verlies van broedgelegenheid in de nabijgelegen Eemshaven. In opdracht van de provincie Groningen startte Sovon in het voorjaar van 2018 met de monitoring van de aantallen broedvogels op het eiland en broedsucces van sterns. In 2019 werd een vervolg aan deze monitoring gegeven.

Van half mei tot begin augustus werd het broedeiland wekelijks bezocht. De werkwijze was afgestemd met de methoden zoals die bij de langjarige monitoring van kustbroedvogels in de Waddenzee worden gebruikt (Meetnet Broedvogels, Meetnet Reproductie, TMAP).

In 2019 werden tien soorten broedvogels vastgesteld, waarvan drie soorten van de Rode Lijst (Bontbekplevier, Noordse Stern, Visdief). Op het eiland kwamen 812 paar Visdieven en 216 paar Noordse Sterns tot broeden. In vergelijking met 2018 lieten zowel Visdief (was 292) als Noordse Stern (68) een sterke toename zien.

Document: 

rap_2019-81_broedeiland-stern-2019.pdf

Rapportnummer: 

2019/81

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands