Broedvogels in de Auvergnepolder in 2017

Voor de evaluatie van het beheer in natuurgebieden laat Staatsbosbeheer jaarlijks een deel van haar gebieden inventariseren. In het voorjaar van 2017 zijn in West-Brabant eigendommen van Staatsbosbeheer in de Auvergnepolder geïnventariseerd op broedvogels. De onderzochte terreinen liggen in het uiterste zuidwesten van de Provincie Noord-Brabant. De geïnventariseerde oppervlakte bedroeg 36,9 hectare. 

De eigendommen van Staatsbosbeheer liggen ten westen van Halsteren in de Auvergnepolder langs het kreekrestant ‘Lange Water/Verkorting’. Dit ongeveer vijf kilometer lange water loopt van het gemaal bij de Schelde-Rijnverbinding in het noorden naar de Oosterscheldedijk bij de Princesseplaat in het zuiden.

 

In totaal werden 28 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, waarvan 21 werden gekarteerd. Merel, Winterkoning, Tjiftjaf, Fitis, Pimpelmees, Koolmees en Vink waren als broedvogel aanwezig, maar zijn niet geteld. Het aantal soorten betreft een minimum, omdat geen speciale bezoeken zijn gebracht voor nacht-actieve soorten. Rode Lijst-soorten (Van Beusekom et al. 2005) zijn niet vastgesteld.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2017-56_brv-auvergnepolder-2017-zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/56

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands