Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016

Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisa­ties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meet­net Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Moni­toring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. Doel van het Gelderse meetnet is voor de verschillende fysisch geografische regio’s binnen Gelderland inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in aantal en verspreiding van kenmerkende broedvogelsoorten van cultuurland. Het gaat hierbij om de regio’s met laagveen en klei-op-veen (Randmeerkust en deel Gelderse Vallei), rivierklei binnendijks (kommen en polders in stroomgebied van Maas en Rijn­takken), het winterbed van Maas en Rijntakken (uiter­waarden van Maas, Waal, Rijn en IJssel) en de zandgronden in Gelderse Vallei en Achterhoek. Hiertoe is een selectie van telgebieden begrensd – landschappelijke eenheden van 120-150 ha – die jaarlijks of met een interval van één of meerdere jaren worden onderzocht. Sovon is sinds 1999 partner bij de invulling van het meetnet en bij de uitvoering van het veldwerk.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2017-05_Meetnet-Gelderland-2016ZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/05

Auteurs: 

Vincent de Boer & Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands