Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2015-2017

Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. Doel van het Gelderse meetnet is voor de verschillende fysisch geografische regio’s binnen Gelderland inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in aantal en verspreiding van kenmerkende broedvogelsoorten van cultuurland. Het gaat hierbij om de regio’s met laagveen en klei-op-veen (Randmeerkust en deel Gelderse Vallei), rivierklei binnendijks (kommen en polders in stroomgebied van Maas en Rijntakken), het winterbed van Maas en Rijntakken (uiterwaarden van Maas, Waal, Rijn en IJssel) en de zandgronden in Gelderse Vallei en Achterhoek. Hiertoe is een selectie van telgebieden begrensd – landschappelijke eenheden van gemiddeld ca. 130 ha – die jaarlijks of met een interval van één of meerdere jaren worden onderzocht. Sovon is sinds 1999 partner bij de invulling van het meetnet en bij de uitvoering van het veldwerk.

In het voorjaar van 2016 is veldwerk verricht in 84 telgebieden. Daarnaast zijn toen 22 nieuwe telgebieden voor de eerste maal geteld ten behoeve van ANLb-monitoring.

De verspreidingskaarten van 2017 zijn als losse bijlagen beschikbaar. Deze bestaan uit een serie overzichtskaarten met informatie over de ligging en de eigenschappen van de plots (inclusief indeling in fysisch geografische regio’s) en uit 11 kaartbestanden met territoriumstippen per soort per regio. Daarbij is de volgende regio-indeling gehanteerd: Arkemheen, Oosterwolde, IJssel-Noord, Veluwe-Oost, Gelderse Vallei, Betuwe-West, Betuwe-Oost, Gelderse Poort, Liemers, Achterhoek-Oost en Achterhoek-West.

Document: 

rap_2019-25_brv-boerenland-gelderland-2015-2017_minus-kaartbijlage3.pdf

Rapportnummer: 

2019/25

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands