Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2018

In 2018 zijn voor het derde jaar op rij in verschillende gebieden in de provincie Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb-beleidsmonitoring (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties vastgelegd en worden de belangrijkste bevindingen beschreven, met daarbij een focus op de ANLb-doelsoorten. De resultaten over het eerste twee jaren zijn te vinden in Slaterus (2018a,b).

 

Twee begrippen waar regelmatig naar wordt verwezen zijn ‘beschikt gebied’ en ‘beleidsmonitoring’. Onder beschikt gebied wordt het gebied verstaan, waarbinnen beheerovereenkomsten zijn afgesloten in het kader van ANLb, waarbij wordt aangenomen dat binnen het beschikt gebied het beheer van invloed zal zijn op het voorkomen en de aantalsontwikkeling van de doelsoorten. Bij beleidsmonitoring gaat het om een vergelijking tussen gebieden met en zonder ANLb. Tegelijk is voor monitoring van belang, dat proefvlakken langdurig gevolgd kunnen worden en dat ze representatief geacht kunnen worden voor een bepaald stratum (wel of niet beheerd). Daarvoor is van belang dat proefvlakken zo worden gekozen, dat ze op een plek liggen waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat ze langere tijd in een van beide strata liggen. Er wordt gestreefd naar een totaal van 60 Gelderse proefvlakken per stratum, te bereiken binnen een termijn van drie jaren. Bij een kleiner aantal proefvlakken zal immers de gevoeligheid van het meetnet voor veel van de doelsoorten onvoldoende zijn voor het doen van uitspraken over de jaarlijkse aantalsverandering binnen Gelderland.

In het derde jaar – 2018 – waarin invulling werd gegeven aan de ANLb-monitoring in Gelderland zoals beschreven in deze rapportage, zijn in totaal 51 ANLb-proefvlakken (totale oppervlakte 6.834 ha) en 49 referentieproefvlakken (6.971 ha) geïnventariseerd.

Document: 

rap_2019-71_anlb-gelderland-2018.pdf

Rapportnummer: 

2019/71

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands