Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020

Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de internationale Waddenzee, waarmee de aantalsontwikkeling van karakteristieke en algemene broedvogelsoorten van duinen en kwelders wordt gevolgd. De steekproefgebieden (675 ha) liggen ten oosten van de Stuifdijk en ten noorden van het pad dat over de Oosterkwelder loopt, en strekken zich tot waar de begroeide kwelder overgaat in de zandvlakte van de Balg. In dit rapport worden de resultaten van 2020 behandeld.

In 2020 werd in opdracht van Natuurmonumenten ook gekeken naar broedvogels en recreatie op het Westerstand van Schiermonnikoog. Hier werden alle broedvogels geïnventariseerd, nesten van strandbroeders als Scholeksters gezocht en nestsucces gemeten. Met het uitbreken van de coronacrisis kwamen in het voorjaar namelijk veel minder recreanten naar Schiermonnikoog, wat resulteerde in meer rust op het strand en met het extra veldwerk werd gekeken of dat een mogelijk positieve uitwerking had op de vestiging en het broedsucces van strandbroeders.

Voorts werden in samenwerking met medewerkers van Natuurmonumenten en Rijksuniversiteit Groningen evenals voorgaande jaren alle kolonievogels op het eiland in kaart gebracht. Integrale tellingen van Eiders werden in 2020 niet uitgevoerd, vanwege de beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht.

Document: 

rap_2020-86_brv-schiermonnikoog-2020-zk.pdf

Rapportnummer: 

2020/86

Auteurs: 

Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands