Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2016

Al sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Daarmee wordt de aantalsontwikkeling van karakteristieke en algemene broedvogelsoorten van duinen en kwelders gevolgd. De steekproefgebieden (675 ha) liggen ten oosten van de Stuifdijk en ten noorden van het pad dat over de Oosterkwelder loopt, en strekken zich tot waar de begroeide kwelder overgaat in de zandvlakte van de Balg. Buiten de steekproefgebieden worden in samenwerking met medewerkers van Natuurmonumenten en Rijksuniversiteit Groningen alle kolonievogels op het eiland in kaart gebracht. In 2016 werd tevens een integrale kartering van Bruine Kiekendieven op het eiland uitgevoerd, inclusief reproductiemetingen.

In bijgaande PDF treft u geen stippen kaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2016-41_Brv-Schiermonnikoog-2016-ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/41

Auteurs: 

Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands