Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2013

Sinds het voorjaar van 1998 worden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog vier vaste steekproefgebieden op alle soorten broedvogels geïnventariseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. De vier steekproefgebieden (675 ha in totaal) liggen ten oosten van de Stuifdijk en ten noorden van het pad dat over de Oosterkwelder loopt, en strekken zich tot de Balg. De inventarisatie van de gebieden werd evenals in 1998 en de periode 2006-2012 uitgevoerd door de auteur van dit rapport, werkzaam bij de vereniging Sovon.

In dit rapport worden de resultaten van de inventarisaties in het voorjaar van 2013 beschreven, waarbij aandacht uitgaat naar trends van broedvogels. Indien mogelijk wordt tevens aandacht geschonken aan broedbiologische aspecten.

Document: 

Rap_2014-02_Broevogelmonitoring_Schiermonnikoog_2013ZK.pdf

Rapportnummer: 

2014/02

Auteurs: 

Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands