Broedvogelinventarisatie Verheven Peel 2018

In 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg het Natura 2000-gebied de Verheven Peel (2731 ha) op de grens van Noord-Brabant (Deurnese Peel) en Limburg (Mariapeel) gekarteerd op broedvogels. De inventarisatie vond plaats in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en landschap (SNL), waarin onder andere het monitoren van broedvogels in een zesjarige cyclus wordt vereist en waarvan de resultaten worden gerapporteerd aan de betreffende provincies. Daarnaast vormt het rapport een nulmeting voor de in het najaar van 2016 gestarte en in maart 2018 afgeronde hydrologische herstelmaatregelen in de Mariapeel, die in het kader van LIFE+ project “let the raised bogs grow” zijn uitgevoerd.
In het studiegebied werden in 2018 in totaal 107 soorten broedvogels gevonden, waarvan er 27 op de nationale Rode Lijst voor broedvogels staan. Een van de meest opmerkelijke resultaten is ontdekking van het eerste broedgeval van de Kraanvogel voor Limburg (twee territoria). Een andere primeur voor de Peelvenen was de vondst van een territorium van de Middelste Bonte Specht. Van de volgende Rode Lijstsoorten zijn voor de regio belangrijke aantallen vastgesteld; Grauwe Klauwier (2), Grauwe Vliegenvanger (69), Grote Lijster (13), Kneu (69), Koekoek (45), Matkop (42), Slobeend (5), Spotvogel (53), Watersnip (5), Wielewaal (48), Zomertaling (3) en Zomertortel (2). Van de niet op de Rode Lijst vermelde soorten zijn de aantallen van Aalscholver (66), Boompieper (389), Gekraagde Roodstaart (183), Havik (12), Houtsnip (19), Nachtzwaluw (37), Rietgors (188), Sprinkhaanzanger (85), Waterral (90) en Wespendief (3) van groot regionaal belang.
Dit rapport beperkt zich vooral tot het beschrijven van de resultaten van de broedvogelinventarisatie van de Verheven Peel in 2018, maar voor enkele soorten wordt ingegaan op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied de ‘Deurnese Peelgebieden’, dat naast de Verheven Peel ook de Bult, de Heitrakse Peel en Het Zinkske omvat.

Document: 

rap_2019-70_broedvogelinv-verheven-peel-kl.pdf

Rapportnummer: 

2019/70

Auteurs: 

van Dongen R., Foppen R., van Noorden B. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / Provincie Limburg, Maastricht

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands