Broedvogelinventarisatie van Berkenheuvel in 2016

In 2016 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten is in 2016 Berkenheuvel (472 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Berkenheuvel ligt in Zuidwest-Drenthe en maakt onderdeel uit van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het gebied bestaat voornamelijk uit bos, aangeplant aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw op stuifduinen en uitgestoven laagtes. Meest aangeplante soort is de grove den, maar via natuurlijke successie wordt met name zomereik steeds dominanter. Er zijn vijf integrale bezoeken overdag en twee in de schemer gebracht, waarbij 9,1 minuten per ha is besteed aan veldwerk.

In het gebied zijn 62 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan er 55 kwantitatief in kaart zijn gebracht. Van de soorten komen Wintertaling, Zomertortel, Nachtzwaluw, Groene Specht, Wielewaal, Matkop, Veldleeuwerik, Grauwe Vliegenvanger en Kneu voor op de Rode Lijst.

Soorten die in Berkeheuvel broedden, maar hun voedsel vooral zochten in het omringende cultuurland zijn sterk in aantal afgenomen of verdwenen, evenals soorten van open bos met weinig ondergroei en soorten van jonge bosaanplant. Soorten van ouder bos zijn vrijwel zonder uitzondering in aantal toegenomen.

Wat betreft de broedvogelbevolking onderscheid Berkenheuvel zich van andere delen van het Drents-Friese Wold door de hoge aantallen van Fluiter en Kleine Bonte Specht. Waarschijnlijk is dit een gevolg van terughoudendheid bij ingrepen in de bosstructuur.

Document: 

Rap_2016-57_Berkenheuvel2016-ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/57

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands