Broedvogelinventarisatie IJsselwaarden 2019

In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer een groot aantal terreinen van de IJsselwaarden (566,5 ha) tussen Deventer en Kampen gekarteerd op broedvogels. Deze terreinen liggen grotendeels in uiterwaarden en kenmerken zich door hun grote variatie aan biotopen. Een klein deel van het onderzoeksgebied ligt binnendijks, direct achter de winterdijk.

In dit onderzoek zijn in principe alle broedvogels geïnventariseerd, met uitzondering van 15 algemene soorten (bijlage 2). Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Expliciet nachtonderzoek is niet gedaan, maar de meeste bezoeken zijn zo vroeg gestart dat er toch een redelijk beeld van nachtvogels is ontstaan.

Er werden 86 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 71 integraal zijn gekarteerd. Daarnaast waren er nog 7 extra soorten direct buiten de grenzen van het onderzoeksgebied aanwezig. Van de aangetroffen soorten staan er 21 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare soorten, meest soorten van moeras, weide en bos. Daarnaast zijn er elf Rode Lijst-soorten die buiten het onderzoeksgebied broeden maar het gebied gebruiken als foerageer-/jachtgebied.

Vergelijking met inventarisaties en tellingen uit voorgaande jaren laten zien dat de samenstelling van de broedvogelbevolking flink veranderd is in relatief korte tijd. Weidevogels hebben het veld geruimd of zijn hard op weg naar de uitgang. De meeste kolonievogels laten een positieve trend zien met uitzondering van de Zwarte Stern. Soorten van moeras en ruigte zijn redelijk stabiel, terwijl soorten van struweel en jong bos duidelijk in de lift zitten. Met het ouder worden van het moerasbos is het aandeel bosvogels flink toegenomen. 

Document: 

rap_2019-46_ijsselwaarden-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/46

Auteurs: 

Schermerhorn P.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands