Broedvogelinventarisatie Harderbroek 2019

In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het Harderbroek in Oostelijk Flevoland gekarteerd op broedvogels. Deze inventarisatie is gewenst in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Daarnaast zullen de resultaten van de broedvogelkartering gebruikt worden voor de beheerevaluaties van Natuurmonumenten.

In het Harderbroek werden alle broedvogelsoorten onderzocht en werden 76 soorten vastgesteld en gekarteerd. Hiervan komen 15 soorten voor op de Rode Lijst. Eén soort valt in de categorie Bedreigd (Zomertaling), acht vallen in de categorie Kwetsbaar (Slobeend, Wintertaling, Roerdomp, Porseleinhoen, Koekoek, Snor, Grote Lijster, Nachtegaal) en zes soorten vallen in de categorie Gevoelig (Matkop, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Gele Kwikstaart, Graspieper en Kneu). De Grauwe Gans was de talrijkste soort (272 territoria), gevolgd door Kleine Karekiet (252), Fitis (108) en Rietgors (105).

Vier soorten (Soepeend, Roerdomp, Spotvogel en Braamsluiper) hebben zich gevestigd en een duidelijke toename is te bespeuren bij 26 soorten, voornamelijk soorten waar het landelijk prima mee gaat (bijvoorbeeld Grauwe Gans, Cetti’s Zanger en Kleine Karekiet) en/of die broeden in struweel (bijvoorbeeld Grasmus en Tuinfluiter) en bos (bijvoorbeeld Grote Bonte Specht, Matkop en Boomkruiper). Daar staat tegenover dat Havik lijkt te zijn verdwenen en tien soorten zijn afgenomen (bijvoorbeeld Kuifeend, Krakeend, Baardman en Sprinkhaanzanger). Voor de overige soorten geldt dat ze stabiel (20) zijn gebleven of de ontwikkeling onduidelijk (11) is.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2019-54_brv-inv-harderbroek-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/54

Auteurs: 

Deuzeman S. & de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands