Broedvogelinventarisatie Bovenlanden Mijdrecht 2019

In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de Bovenlanden bij Mijdrecht (51,1 ha) in de provincie Utrecht gekarteerd op broedvogels. Het gebied bestaat nagenoeg geheel uit vochtig weidevogelgrasland. Er zijn vijf integrale ochtendbezoeken gebracht, verspreid over het broedseizoen.
In totaal werden 165 territoria vastgesteld van 23 verschillende vogelsoorten, waaronder de volgende Rode Lijst-soorten: Slobeend (kwetsbaar), Grutto, Tureluur, Spotvogel en Graspieper (alle gevoelig). Het talrijkst waren Grauwe Gans (30 territoria), Wilde Eend (17), Grutto (15) en Krakeend (14). Vergeleken met 2009 zijn verschillende soorten watervogels toegenomen, terwijl de meeste soorten weidevogels ongeveer gelijk bleven in aantal.

Document: 

rap_2019-44_bovenlanden-mijdrecht-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/44

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands