Broedende Tapuiten in 2006

Alweer twee broedseizoenen geleden kreeg de Tapuit in het ‘Jaar van...’ speciale aandacht. Dat leverde een bijna landdekkend maar ontluisterend beeld op: slechts 250-300 territoria, nagenoeg beperkt tot de duinen ten noorden van het Noordzeekanaal en enkele Drentse heidevelden. Daarnaast verzamelden tellers in 2005 informatie over het broedsucces. Ze bepaalden door nauwkeurige en frequente observatie het maximale broedstadium per territorium en soms ook het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedgeval. In combinatie met literatuurgegevens over overlevingskansen werd via een populatiemodel becijferd dat de vastgestelde jongenproductie te laag was om de huidige populatie stabiel te houden. Dit betekent dat de oorzaken van de afname (deels) in de Nederlandse broedgebieden liggen. Om dit verder te onderzoeken, vroegen we de tellers ook in 2006 om medewerking.

Document: 

Tapuit_Sovon Nieuws_02-07.pdf

Auteurs: 

Chris van Turnhout

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2007

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands