Brochure Leefgebied voor de zwarte specht

De Zwarte Specht is in Nederland een van de meest karakteristieke vogelsoorten van bossen op de zandgronden. De soort koloniseerde Nederland pas begin 20e eeuw en kon zich hier uitbreiden door de aanplant van naaldhout op woeste gronden en het ouder worden van deze bossen. De laatste twee decennia is er verspreid over Nederland sprake van een afname van de aantallen, en doelen in Natura 2000-gebieden worden niet gehaald.


De afgelopen jaren zijn leefwijze en ecologie van de zwarte specht onderzocht in Drenthe, Noord-Brabant en op de Veluwe. De spechten blijken voor hun voedsel grotendeels afhankelijk van boktorlarven in dood naaldhout en daarnaast van mieren. Loofbomen worden gebruikt om in te nestelen, maar leveren slechts een kleine bijdrage aan het dieet.


Met deze maatregelen houden we de Nederlandse bossen geschikt voor de zwarte specht:
• Behoud en ontwikkel grote aaneengesloten, gevarieerde bosgebieden waarin ook naaldbomen als grove den en fijnspar aanwezig zijn.
• Spaar afstervend en dood naaldhout om populaties van houtbewonende keverlarven en mieren de ruimte te geven. Spechten hebben voorkeur voor dikke stammen, maar keverlarven kunnen zich ook ontwikkelen in dun, onderstandig naaldhout.
• Laat bij dunnen en oogsten niet alleen een lage stobbe, maar een groter deel van de stam staan als leefruimte voor keverlarven en mieren.


In het huidige streven naar meer natuurlijke loofbossen moeten we in de toekomst echter rekening houden met een structureel kleinere populatie zwarte spechten in ons land.

Document: 

brochure-zwarte-specht-2020.pdf

Auteurs: 

Marijn Nijssen, Arnold van den Burg, André van Kleunen en Willem van Maanen

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Stichting Bargerveen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Biosfeer Science Foundation

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Overig

Soortgroep: 

Broedvogels

Schaarse soorten

Publicatietaal: 

Nederlands