Botentelling rondom IJburg in 2017/18

In het kader van de Natuurbeschermingswet en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in 2014/15 gestart met een verkenning van een geïntegreerde vogel- en botenmonitoring. De gegevens zijn additioneel verzameld tijdens de monitoring van watervogels in het winterhalfjaar tussen half september en half april (Klaassen 2015, 2016, Slaterus 2017, 2018). Hiertoe zijn tijdens de dagtellingen van vogels ook de aanwezige boten geregistreerd, conform notitie ‘Resultaten vogel- en botentelling IJburg 2012-2013’ (Backerra 2013).

De op deze manier verzamelde gegevens zijn bruikbaar bij een eventuele effectbeoordeling op de aanwezige watervogelsoorten in het winterhalfjaar (september t/m april). Opgemerkt moet worden dat een deel van de voor het Markermeer & IJmeer kwalificerende soorten hier echter vooral buiten deze periode voorkomt en/of een instandhoudingdoelstelling heeft als broedvogel. Als ook deze vogelsoorten (bijvoorbeeld Fuut, Aalscholver, Krooneend en Visdief) onderdeel zijn van de monitoringdoelstelling, dan dienen de tellingen jaarrond te worden uitgevoerd. Bovendien geldt dat in het zomerhalfjaar de recreatiedruk naar alle waarschijnlijkheid een stuk groter zal zijn, en tegelijkertijd het gedrag en verstoringsgevoeligheid van vogels van een andere orde.

Document: 

rap_2018-88_botentelling-ijburg.pdf

Rapportnummer: 

2018/88

Auteurs: 

Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands