ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018

Friesland is een belangrijke provincie voor weidevogels.
Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is ontwikkeld op initiatief van een aantal organisaties in Friesland, in nauwe samenwerking met Sovon (Nijland et al. 1994). Het WMF heeft vanaf 1996 tot en met 2009 gefunctioneerd onder de vlag van de Stichting Weidevogel Meetnet Friesland. Na het terugtreden van de belangrijkste grondlegger van het WMF, Freek Nijland, werd de Stichting opgeheven.

Met ingang van 2010 wordt het WMF gecoördineerd door Sovon. Inmiddels is het WMF op verzoek van de provincie en de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten verbreed tot een provinciaal broedvogelmeetnet dat zich enerzijds richt op boerenlandvogels in agrarische (natuur)gebieden en anderzijds op broedvogels in overige natuurgebieden.

Tot nu toe zijn van alle verzamelde gegevensreeksen meetnetrapportages gepubliceerd (Nijland 1997 t/m 2009, Postma 2010, Postma et al. 2011, Postma & Jager 2012 t/m 2015, Postma 2016 t/m 2018).

Alleen over 2001 verscheen geen verslag omdat toen veel agrarische gebieden vanwege de uitbraak van mond-en-klauwzeer (MKZ) niet toegankelijk waren en er geen representatieve tellingen konden worden uitgevoerd.

Document: 

rap_2019-27_anlb-fryslan-2018.pdf

Rapportnummer: 

2019/27

Auteurs: 

Postma J.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands