ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20

De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over de effectiviteit van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de ontwikkelingen van overwinterende vogels in gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd.

n Gelderland worden de volgende meetsoorten als ‘niet-broedvogel’ betrokken bij de beleidsmonitoring en –evaluatie in het kader van ANLb: Blauwe Kiekendief, Geelgors, Goudplevier, Keep en Kleine Zwaan.

De vraag met betrekking tot de effectiviteit van ANLb hoeft alleen op provinciaal niveau te worden beantwoord en niet op het niveau van de verschillende leefgebieden. Om het effect van ANLb te meten is het noodzakelijk dat er voldoende meetpunten (steekproefgebieden) liggen, zowel binnen als buiten de ANLb-beheerde gebieden. Dat laatste is nodig om de situatie in beheerd gebied te kunnen vergelijken met de situatie in regulier agrarisch gebied.

Tegen deze achtergrond zijn door Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2019/20, voor de vierde achtereenvolgende winter, inspanningen verricht met betrekking tot de monitoring van bovengenoemde vijf meetsoorten in Gelderland. In deze rapportage wordt de aanpak hiervoor beschreven en worden de resultaten in beeld gebracht, waarbij de aantallen tussen ANLb-gebieden en referentiegebieden worden vergeleken.

Daarnaast is een verkennende analyse uitgevoerd van de aantalstrends van wintervogels en soortgroepen in ANLb meetpunten en referentiemeetpunten, waarbij dus ook de resultaten van de eerdere drie meetjaren (2016/17, 2017/18 en 2018/19)  betrokken zijn (Slaterus 2018 en 2019; Hornman & Slaterus 2020).

Document: 

rap_2020-73_anlb-wintervogels-gelderland-2019-20.pdf

Rapportnummer: 

2020/73

Auteurs: 

André van Kleunen, Paul van Els & Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands