Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018

Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, nietbroedvogels (doortrekkers en wintergasten) en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma. De resultaten van het langlopende onderzoek tot en met het jaar 2018 zijn samengevat in dit rapport, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van de monitoringresultaten van hydrologie, vegetatie en vogels.

Document: 

rap_2019-24_bodemdaling-lauwersmeer-2018.pdf

Rapportnummer: 

2019/24

Auteurs: 

Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler & Julia Stahl

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands