Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2014/15

Om zicht te krijgen op de effectiviteit van maatregelen voor wintervogels op de akkers rondom het Bergherbos zijn in de winter van 2014/15 voor het vierde opeenvolgende jaar maandelijkse akkervogeltellingen uitgevoerd. De akkers zijn hiervoor opgesplitst in zes deelgebieden die minutieus zijn uitgekamd. Waarnemingen van vogels die binding vertonen met de akkers zijn op puntniveau ingetekend en digitaal opgeslagen ten behoeve van toekomstige analyses. Er is een soortenlijst gehanteerd van typische akkervogelsoorten, met speciale aandacht voor Patrijs en Geelgors. De tellingen zijn uitgevoerd door lokale vogelaars onder coördinatie van Sovon. In dit rapport wordt kort verslag gedaan van de tellingen uit het derde onderzoeksjaar. Geelgors en Patrijs worden kort nader besproken. Een analyse valt nog buiten het kader van de onderhavige opdracht.

Meest opvallend in seizoen 2014/15 was het nagenoeg ontbreken van Geelgorzen in de wintermaanden. In de eerste telmaand november werden nog mooie aantallen gezien, maar dit was een maand later volledig ingestort. Ook in januari en februari werden nauwelijks Geelgorzen gezien. Het patroon uit eerdere jaren bestond juist uit een toename gedurende de winter gevolgd door een afname in maart. Er zijn geen aanwijsbare weersomstandigheden die dit grote verschil ten opzichte van eerdere jaren kunnen verklaren. Een optie waar rekening mee moet worden gehouden is dat de in 2014 extreem piekende muizen in korte tijd het graan en zaad hebben opgegeten. Van Patrijs werden net als in alle eerdere seizoenen alleen aan het eind van de winter enkele vogels gezien. Dit past in het vermoeden dat de locale broedvogels elders overwinteren en pas weer in het gebied verschijnen als de broedtijd nadert.

Document: 

Rap_2015-25_Akkervogels_BergherbosLR.pdf

Rapportnummer: 

2015/25

Auteurs: 

klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands