Bekijk hieronder de highlights of download het hele jaarverslag

Sovon in 2016
Jaarverslag


                                           

Sovon Vogelonderzoek Nederland logo boerenzwaluw

Vereniging

»Vrijwilliger v/h jaar, educatie, Landelijke Dag, contact in de regio 

Wetenschappelijke publicaties 2016

Kennisagenda

»Hoogleraarschap, publicaties, onderzoek Scholekster 

 

Vrijwilliger v/h Jaar

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. We prijzen ons gelukkig met een grote groep zeer trouwe tellers. Jaarlijks ontvangen vrijwilligers die 25 jaar (of meer) tellen een bedankje en belanden ze op onze Wall of Fame. De eer om als Vrijwilliger van het Jaar in het zonnetje gezet te worden, viel in 2016 te beurt aan Thijs Loven van Vogelwerkgroep Nederweert.

Landelijke Dag

Voor velen is de Landelijke Dag het hoogtepunt van het jaar. Ruim 2000 bezoekers reisden op 26 november 2016 af naar de Reehorst in Ede, voor een gevarieerd lezingenprogramma in drie zalen. De Nederlandse Ornithologische Unie en enkele terreinbeheerders vulden een vierde en vijfde zaal met een parallelprogramma. Het speciale jeugdprogramma zat met 40 kinderen stampvol. Terugblik »

Helpdesk

Voor vragen en opmerkingen kunnen de tellers terecht bij de helpdesk. Van deze service werd zo’n 3000 maal gebruikgemaakt. Veel vragen gingen over het gebruik van Avimap. Omdat een deel van de vragen vaker terugkomt èn omdat vogeltellers ook elkaar kunnen en willen helpen, is in 2016 gewerkt aan het opzetten van een forum. Dit is sinds begin 2017 onderdeel van de website.

Jaarverslag Sovon 2016 cursussen vogels leren tellen Sovon

Werving en binding waarnemers

Contact in de regio met (potentiële) vogeltellers is een belangrijke activiteit van Sovon. In 2016 werden in de regio tenminste 45 lezingen en vier cursussen gegeven. Er was in 2016 speciale aandacht voor de werving en opleiding van extra waarnemers voor de monitoring in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Ook bezochten en/of organiseerden Sovon-medewerkers de nodige provinciale vrijwilligersdagen en andere bijeenkomsten.

Lees meer over verenigingsactiviteiten in 2016 »

Nieuw meetnet

Een belangrijke uitbreiding van onze landelijke meetnetten in 2016 betreft de beleidsmonitoring in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het gaat om een selectie van broedvogels, watervogels en wintervogels van het boerenland. De beleidsmonitoring richt zich op een vergelijking van de aantalsontwikkeling in gebieden met en zonder beheerovereenkomsten. 

PTT-record

Voortvloeiend uit het ANLb wordt het oudste monitoringproject van Sovon, het sinds 1978 lopende Punt-Transect-Tellingen-project voor wintervogels (PTT), voor het eerst sinds jaren weer (deels) extern gefinancierd. Via een gerichte belactie onder deelnemers aan het afgesloten atlasproject  zijn 40 nieuwe routes vergeven. In december 2016 werd zodoende een recordaantal van 554 PTT-routes geteld. 

Avimap

Een belangrijke innovatie was het beschikbaar komen van de nieuwe mobiele applicatie op maat voor de invoer van telgegevens tijdens veldbezoeken, Avimap. De introductie voor BMP en PTT verliep zeer succesvol. De beschikbaarheid van de app blijkt voor velen een belangrijke reden om aan de vogeltellingen mee te gaan doen. Het bespaart immers veel uitwerktijd. Meer meetnetten van Sovon zullen aan Avimap worden toegevoegd.

Vogels tellen Nederland - Sovon Vogelonderzoek Nederland

100% teldekking Vogelatlas

Medio 2016 waren nagenoeg alle 1681 Nederlandse atlasblokken voldoende op broedvogels en wintervogels onderzocht. Een formidabele presentatie waar enkele duizenden vogelaars in vier jaar tijd 150.000 veld- en uitwerkuren in geïnvesteerd hebben. De controle werd op 1 oktober 2016 afgerond met een landelijk databestand met miljoenen records. Naast de systematische gegevens is gebruik gemaakt van losse meldingen die Waarneming.nl voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. 

Lees meer over vogelmonitoring in 2016 »

 

3. Kennisagenda 

 

Bijzonder hoogleraar

Sovon-onderzoeker Ruud Foppen is met ingang van 1 mei 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Integrated Conservation Biology aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

Scholeksters

Al meer dan een kwart eeuw nemen de aantallen Scholeksters in Nederland in razendsnel tempo af. In 2016 is een nieuw onderzoek gestart, CHIRP., dat de oorzaken van de achteruitgang moet achterhalen. 

Publicaties

Een internationaal team van wetenschappers, onder andere van Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft effecten van klimaatsverandering op vogels aangetoond. De resultaten zijn gepubliceerd in Science.

Jaar van de Kievit»

Onderzoek naar overleving kuikens 

Vanaf midden jaren negentig neemt het aantal broedparen van de Kievit in ons land in rap tempo af. Om de oorzaken van deze achteruitgang beter in beeld te brengen werd 2016 uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit, waarin onder andere is gekeken naar overleving van kuikens. De opgedane kennis is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen. In 2017 wordt het onderzoek gedeeltelijk voortgezet. 

»

Lees meer over de kennisagenda in 2016 »

Soortsponsoring

De meeste financiële bijdragen zijn vorig jaar ten goede gekomen aan de Vogelatlas. Soortsponsoring leverde tot en met 2016 bijna een ton op: 94 soorten zijn gesponsord door meer dan 400 personen en organisaties. Aan algemene donaties kwam € 9.100 binnen.
 

Besteding donaties »

Goldbach

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds ondersteunt de uitgave van publicaties over vogels. In 2016 ontving het fonds een mooie donatie van de Van Heeststichting van € 1000. Vijf publicaties in 2016 werden met in totaal  € 3556,- ondersteund door het Rob Goldbach Publicatie Fonds. 

Ondersteunde publicaties »

Enquete

In 2016 is een online vragenlijst verstuurd naar donateurs van Sovon.

Liefst 64% van de respondenten gaf aan als vrijwilliger bij het Sovon-onderzoek betrokken te zijn. Donateurs bleken ook een groot vertrouwen hebben in een goede besteding van hun geldelijke bijdrage.  
 

Sovon goed doel non profit ANBI legaat jaarverslag

Legaat»

Steun vogelonderzoek Zuidwest-Nederland 

In 2016 ontving Sovon een legaat van Jacques Schoufour. De Rotterdamse havenbaron met een grote liefde voor vogels overleed in 2014. Dankzij het legaat konden we onder andere aanvullend veldwerk uitvoeren voor de Vogelatlas in het zuidwesten van Nederland en een extra impuls geven aan het vrijwilligersnetwerk in Zeeland en Brabant-West met lezingen en cursussen. Ook komt een deel ten goede aan onderzoek naar kustvogels in de delta. 

»

Lees meer over giften en donaties in 2016 »