Stroomstoringen door nesten in hoogspanningsmasten

Oud kraaiennest bezet door Boomvalk op een risico-locatie boven de isolatoren | Peter de Boer

Hoogspanningsmasten in open landschap zijn aantrekkelijk als nestgelegenheid voor onder andere Zwarte kraaien, Ooievaars, Boomvalk en Buizerd. Nestmateriaal en vogelpoep kunnen echter leiden tot onderbreking van de stroomvoorziening, met mogelijk grote schade als gevolg.

Sovon heeft in opdracht van TenneT uitgezocht hoe je kunt voorkomen dat vogels op risicolocaties in masten gaan broeden. Zo kunnen de masten wel als nestlocatie dienen, maar wordt de kans op stroomstoringen sterk gereduceerd. De opstelde richtlijnen kunnen bijdragen aan een vogelvriendelijk onderhoud en beheer van hoogspanningsmasten.

Flora- en faunawet

Nesten van vogels zijn in het broedseizoen beschermd onder de Flora- en faunawet. Nesten van soorten zoals Boomvalk, Ooievaar en Buizerd zijn gedurende het hele jaar beschermd. Door het aanbieden van een alternatieve nestgelegenheid en te zorgen dat vogels niet op risicolocaties broeden, worden niet alleen stroomstoringen voorkomen, maar ook het risico op overtreden van de Flora- en faunawet verminderd.

Boomvalk

De masten zijn met name van belang voor Boomvalk. Deze soort is sterk achteruit gegaan en staat daardoor op de Rode Lijst. Van de Nederlands boomvalkpopulatie broedt circa 30%  in hoogspanningsmasten en dit percentage neemt toe (Bijlsma 2011). Boomvalken bouwen zelf geen nest maar maken gebruik van oude nesten van voornamelijk Zwarte kraai. De masten hebben meerdere voordelen voor de valken. Ze zien vijanden eerder aankomen en kunnen ze in de open ruimte beter wegjagen. Ook zijn de hoge masten een mooi vertrekpunt voor de jachtvluchten.

 
 
 
Jonge boomvalken in een hoogspanningsmast | Fotograaf Peter de Boer