Vogelatlas

Honderden vogelaars hebben de afgelopen drie jaren heel Nederland doorkruist om vogels te tellen. Daarmee hebben ze een enorme schat aan gegevens verzameld. De gegevens vormen een onmisbare informatiebron voor overheden en terreinbeheerders. 

Beoordeling natuurwaarden 

Terreinbeheerders kunnen met de atlasgegevens de natuurwaarden in hun terreinen in perspectief zetten: doen bepaalde vogelsoorten of -groepen het beter of slechter ten opzichte van vergelijkbare gebieden in de regio? Welke soorten komen relatief veel of juist weinig voor?

Kwalitatief goede informatie over dichtheden en verspreiding van vogelsoorten is cruciaal voor overheden die betrokken zijn bij natuurbeleid. De atlasgegevens zijn bij uitstek geschikt voor statusrapportages, inschatting van effecten en beleidsevaluaties.

Beleidskaders

Een aantal specifieke beleidskaders waar de atlasgegevens een cruciale informatiebron voor vormen:

  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Provinciale biodiversteitsdoelen
  • Natuurwaarden buiten de Natuurnetwerk Nederland
  • Bestemmingsplannen buitengebied
  • Afwegingskaders stikstof

Maar wat wilt u?  

Het veldwerk heeft een ongelooflijke schat aan gegevens opgeleverd van alle soorten vogels in broed- en winterseizoen. Dit is hét moment om al deze gegevens te analyseren en de kennis beschikbaar te maken. Wij weten wat er allemaal kan, maar wat wilt u? Graag gaan we daarover met u in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op.