Nationale windmolenrisicokaart voor vogels

De nationale windmolenrisicokaart

 

Voor het bepalen van de gebieden waar belangrijke negatieve ontwikkelingen op vogelpopulaties kunnen optreden als gevolg van windenergie heeft Vogelbescherming Nederland in 2009 gevraagd aan Sovon en Altenburg & Wymenga om de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels te laten maken. De kaart is gebaseerd op gegevens van diverse landelijke vogelmeetnetten.

Waar vormen windmolens risico’s voor vogels?

De basis voor de Nationale windmolenrisicokaart voor vogels zijn deelkaarten (tot en met 2008) die voor gevoelige vogelsoorten of vogelgroepen weergeven waar de hoogste aantallen voorkomen. Er zijn deelkaarten voor onder meer watervogels, zwanen en ganzen, weidevogels, akkervogels, kolonievogels en belangrijke trekroutes.

Hulpmiddel bij planologische afweging

De 'Nationale windmolenrisicokaart voor vogels' is een hulpmiddel bij de planologische afweging of en waar windmolens geplaatst kunnen worden. De kaarten geven aan waar bepaalde risico’s kunnen optreden, en vormen daarmee een aanzet tot nader onderzoek. Ze zijn niet geschikt om de effecten op vogels van één specifieke planlocatie te beoordelen. Daarvoor moet ook rekening worden gehouden met de som van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, in bovenregionaal, nationaal of zelfs internationaal verband.