Predatieproblematiek bij weidevogels

 

Aanleiding en doel van het onderzoek

Berichten over de achteruitgang van boerenlandvogels en weidevogels in het bijzonder achtervolgen ons al decennia, ondanks de invoering van beheermaatregelen ter voorkoming van die achteruitgang die startten met de Relatienota in 1975.

Al langere tijd wordt als een van de mogelijke oorzaken van het uitblijven van succes via agrarisch natuurbeheer de toegenomen predatie onder weidevogels genoemd. Eerder onderzoek heeft laten zien dat predatie een complex probleem is waar veel verschillende soorten predatoren bij betrokken zijn en niet los gezien kan worden van andere verliesoorzaken die van invloed kunnen zijn op de predatiekans. Onderzoek heeft het inzicht over de betekenis van predatie voor weidevogels inmiddels vergroot.

Maar vooral gevoed door het feit dat er geen verbetering is waar te nemen in de ontwikkeling van de weidevogelstand beginnen gaandeweg anekdotes en daarbij behorende emoties weer de overhand te krijgen. Dit alles draagt meestal niet bij aan het vinden van oplossingen. Daarom achtten wij het tijd om een aantal van de nog openstaande vragen nader uit te zoeken, wat dankzij financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Vogelbescherming Nederland mogelijk is gemaakt.

Een aantal vragen stonden hierbij centraal:

  • Is predatie in de loop der jaren toegenomen en hoe is dit verdeeld over het land? Zijn er landschappelijke factoren aan te wijzen die hierop van invloed zijn?
  • Zijn de dichtheid aan weidevogels en de soortenrijkdom van invloed op de predatiekans?
  • Zijn er ook indirecte effecten van predatie te onderscheiden?
  • Kunnen predatieverliezen worden beperkt door het plaatsen van een elektrisch raster en hoe verhoudt dit zich tot andere vormen van predatorbeheer?
  • Wat betekent de opgedane kennis in deze rapportage voor de kerngebiedenaanpak?

Bekijk de hele samenvatting in PDF.

Bekijk het rapport zonder bijlagen (38,3 MB)

Bekijk de bijlagen (73,3 MB)

Bekijk het complete rapport Rap_2020-41_Predatieproblematiek-bij-weidevogels in PDF (90,2 MB!).

 

 

Rapportnummer: 

2020/41

Auteurs: 

Teunissen W., Kampichler C., Majoor F., Roodbergen M. & Kleyheeg E.

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Boerenlandvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands