Effecten van baggerspecieberging tijdens

De Kaliwaal bij Druten wordt sinds het najaar van 2003 gebruikt als bergingsdepot voor baggerspecie.De Kaliwaal is een belangrijk gebied voor overwinterende watervogels en deze dienen zo min mogelijk verstoord te worden door de stortwerkzaamheden.

Langlopende monitoring wees uit dat de aantallen slapende ganzen op de Kaliwaal in de periode tot 15 december gedaald waren sinds de aanvang van de werkzaamheden in het najaar van 2003. Het bleek met name dat stortwerkzaamheden in de avondschemering en in het donker ganzen deden besluiten elders te
gaan slapen. Naar aanleiding van deze resultaten is besloten in het najaar van 2005 het effect van stortwerkzaamheden in de avondschemering op de aantallen slapende ganzen nader te onderzoeken.

Document: 

Effecten baggerspecieberging tijdens schemering op slaapplaatsfunctie Kaliwaal Druten_rap2006_03.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-onderzoeksrapport 2006/03

Auteurs: 

van der Jeugd, H.P., Deuzeman, S.B.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands