Foto: Willem-Jan Fontijn - Waarneming.nl (cc)

Slaapplaats Groningse Lachsterns gevonden

Het mysterie van de onbekende slaapplaats van de Groningse Lachsterns is na vier jaar opgelost. Enkele Zeeuwse vogelaars vonden vrijdagavond 29 juli minimaal 32 vogels op het westelijke deel van de Dollardkwelder. De vondst is belangrijk, want de zeldzame sterns worden gemonitord op slaapplaatsen.

Corstiaan Beeke meldde vrijdagavond net na de klok van 8 dat hij, Thomas Luiten, Johannes Luiten en Jaap Kolijn zeker 12 Lachsterns in beeld hadden vanaf de uiterste westkant van de Dollardkwelder nabij Woldendorp. De Zeeuwen waren eigenlijk op zoek naar zeldzame steltlopers. 'Toen we de eerste Lachsterns bij wat Kokmeeuwen zagen zitten, herinnerden we ons de oproep over de nog onbekende slaapplaats', vertelt Beeke. 'Omdat de vogels op forse afstand zaten, zijn we ongeveer 1,5 kilometer over de dijk naar naar het oosten gelopen. De slaapplaats bleek ter hoogte van kilometerpaal 7,5 te zitten. Als de sterns zitten, zijn ze achter de kwelderrand nauwelijks te zien. Tijdens het afspeuren van de kwelder hoorden we ineens nog meer Lachsterns roepen en kwam er een groepje aanvliegen vanuit het oosten. Uiteindelijk hebben we 32 vogels geteld, waaronder 12 juvenielen. Maar dit is een minimum, er kunnen er al meer hebben gezeten.'

Zeldzame sterns

Al eerder werden oproepen op onze site, Waarneming.nl en in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Met de vondst van de slaapplaats is een belangrijk puzzelstuk gelegd. De enige plek in Noordwest-Europa waar nog Lachsterns broeden is de Neufelderkoog aan de Duitse Waddenkust (ca. 30 paar). Van deze vogels trekt een fors deel (zeker 30%) via pleisterplaatsen in Nederland naar het zuiden. De doortrekkende aantallen Lachsterns worden in ons land gemonitord op slaapplaatsen. In Nederland zijn daar twee van: het Van Ewijcksluisschor op het Balgzand (bij Den Oever) en de Dollardkwelder. De aantallen in Groningen (tot nu toe overdag geteld) pieken in juli en begin augustus, terwijl die bij Balgzand in augustus pieken. Dat doet vermoeden dat het grotendeels om dezelfde vogels gaat. Maar daarover is pas echt iets te zeggen als er gelijktijdig op beide plaatsen wordt geteld. Daarom zijn er nog twee slaapplaatstellingen gepland. Voor die tellingen zijn inmiddels Groningse tellers gevonden.

Teldata & contact: