Draagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken

Het ministerie van Economische Zaken heeft Sovon een aantal vragen gesteld in het kader van het nog te publiceren wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken. De vragen hebben betrekking op de nog toe te voegen foerageerdoelen voor de verschillende soorten ganzen en voor Smienten, en komen neer op de volgende hoofdvraag: ‘Is er voor de aanwijssoorten Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Toendrarietgans en Smient voldoende foerageercapaciteit binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken beschikbaar met de huidige inrichting?’

Document: 

Rap_2016-29_Advies-Natura-2000-gebied-Rijntakken.pdf

Rapportnummer: 

2016/29

Auteurs: 

Loes van den Bremer, Jeroen Nienhuis, Marc van Roomen, Erik van Winden & Berend Voslamber

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands