Populatieomvang en trend van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal

• De Zwarte Specht neemt op de lange termijn (1990-2015) af in het Natura 2000-gebied Brabantse Wal. Het is niet mogelijk om over de korte termijn trend (2005-2015) uitspraken te doen door de grote onzekerheid rondom de trend.

• De populatie van de Zwarte Specht in de Brabantse Wal wordt voor de periode 2013-2015 geschat op ca. 41 (29-57) broedparen, waarschijnlijk dichter bij de ondergrens dan bij de bovengrens van de bandbreedte. De soort bevindt zich daarmee rond de instandhoudingsdoelstelling (omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten minste 40 paren). Indien de afname door zou zetten komt het aantal broedparen op niet al te lange termijn onder de instandhoudingsdoelstelling te liggen.

Document: 

Rap_2016-25_Zwarte-Specht_Brabantse-Wal.pdf

Rapportnummer: 

2016/25

Auteurs: 

van den Bremer L., Kampichler C., Siersema H. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands