Foto: Koos Dansen

Recordaantal broedende Grote Zilverreigers in 2015

In 1978 broedde de Grote Zilverreiger voor het eerst met zekerheid in Nederland met 4 uitgevlogen jongen in de Oostvaardersplassen. Sinds 1990 is het een jaarlijkse broedvogel met vanaf 2000 een sterk groeiende populatie.

Tot 2013 bleef de verspreiding meestal beperkt tot de Oostvaardersplassen Fl (maximum 195 in 2013) naast een kleine kolonie in De Wieden Ov (sinds 2003, maximum 8 in 2004). Vanaf 2013 zijn daar drie kolonies bijgekomen waar inmiddels enkele tientallen paren broeden (zie figuur 1).

Kolonies in 2015

In 2015 waren beide vaste kolonies opnieuw bezet: Oostvaardersplassen (171 nesten) en De Wieden (2). Opvallend was de groei van de kolonie in de Makkumer Noardwaard Fr waar de soort voor het derde jaar broedde en waar maar liefst 35 nesten werden geteld (2013-14: 2 resp. 10 nesten). In twee gebieden waren voor het tweede opeenvolgende jaar broedende Grote Zilverreigers aanwezig: de  Lepelaarplassen Fl (2; was 10 nesten in 2014) en het Volkerakmeer NB/ZH (14 nesten; was 6-8). Verdacht waren paren in Blauwe Reiger-kolonies in de Weerribben Ov (3) en Olst Ov (1). Hoewel het aantal in de Oostvaardersplassen wat achterbleef bij topjaar 2013, werd 2015 dankzij de sterke toename bij Makkum een recordjaar met minimaal 224 broedparen in Nederland.

Nog meer zeldzaamhedennieuws

In het komende nummer van Sovon-Nieuws veel meer informatie over de zeldzaamste broedvogels in 2015 met daarbij o.a. spectaculair nieuws over Rode Wouwen.