Geelgors. Tegengestelde trends binnen Limburg. Foto: Ran Schols

Veranderingen Limburgse broedvogels in kaart gebracht

De meeste provincies verrichten wel enig onderzoek aan verspreiding en aantallen broedvogels binnen hun grenzen. Ze verzamelen op die manier gegevens die o.a. van pas komen bij het vaststellen van bestemmingsplannen, aankoop en beheer van nieuwe natuurgebieden en prioritering van provinciaal natuurbeleid. In Limburg pakken ze het grondig aan.

Sinds 1990 wordt het hele grondgebied van de provincie, met uitzondering van bebouwingskernen, vlakdekkend onderzocht. Een hele klus, waarmee een team van karteerders een aantal jaren bezig is. De eerste kartering werd voltooid in de jaren 1990-1997, de tweede in 1998-2011, en de derde is inmiddels onderweg.

Informatieve website
Al dat veldwerk levert een schat aan gegevens op. Een deel ervan is gepubliceerd in de Avifauna van Limburg (2006), maar de machine dendert gewoon door. Daarom is het verheugend dat de verzamelde gegevens goed ontsloten zijn door een website. Hiermee kan men het provinciale voorkomen van soorten, of gegevens per gebied, in detail bekijken. Ook van de flora overigens.

Intrigerende kaartbeelden
De verschillen tussen de diverse vlakdekkende karteringen worden in kaart gebracht door veranderingen per kilometerhok met groene (toename) of rode (afname) kleuren aan te geven. Zo blijkt bijvoorbeeld in één oogopslag dat de Glanskop een lichte uitbreiding ondergaat in het midden en noorden van de provincie (waar het bos inmiddels op geschikte leeftijd komt), in het zuiden (waar de soort al lang voorkomt) deels afneemt, en de sprong over de Maas in westelijke richting nog niet gemaakt heeft. Dit in tegenstelling tot de eveneens aan oude loofbomen gebonden Boomklever.

Verlies en winst
De Geelgors werd bij de eerste twee karteringen in vrijwel gelijke aantallen vastgesteld. Maar terwijl in het noorden en midden een forse afname plaatsvond, werd in het zuiden een uitbreiding vastgesteld; een resultaat van het inrichten van hamsterakkers, die grote aantallen overwinterende zaadeters aantrekken? De Roodborsttapuit was bij het begin van de eerste kartering op een dieptepunt en begon daarna aan een stormachtige herverovering van de provincie.

Kortom
Een website die ook voor niet-Limburgse vogelaars een bron van informatie (en inspiratie) kan zijn.