ANBI

De vereniging Sovon heeft een zogenaamde ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor de duidelijkheid zetten we een aantal zaken op een rij.

Statutaire naam:              Sovon Vogelonderzoek Nederland

Ook genoemd:                  Sovon

Statutaire zetel:               Nijmegen

Kamer van Koophandel:    40534547

RSIN:                                003275139

Contactgegevens: zie onze contactpagina

Statutaire doelstelling:

1. De algemene doelstelling van de vereniging luidt:

a. het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op regionaal, landelijk en internationaal niveau naar het voorkomen van vogels ten behoeve van (natuur-)beleid, -onderzoek en beheer;

b. het analyseren, interpreteren en publiceren van de resultaten van dat onderzoek;

c. het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door waarnemers en andere vrijwilligers;

d. het (mede) verrichten van (wetenschappelijk) ecologisch onderzoek naar in het wild levende vogels in relatie tot hun leefgebieden,

en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het inschakelen van waarnemers en andere vrijwilligers

Beleid: zie onze beleidspagina

Beloningsbeleid:    Sovon kent een onbezoldigd bestuur en ledenraad. Zij ontvangen geen beloning of vacatiegelden, alleen reiskosten of eventuele andere onkosten worden vergoed.
Directie en medewerkers worden beloond volgens het salarisreglement zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Dit wordt periodiek geactualiseerd.

Jaarverslag:    Jaarverslagen zijn te vinden op de website.

Financiële verantwoording: Financiële verantwoording vòòr 2012 is terug te vinden in de betreffende jaarverslagen. Daarna in:

winst&verliesrekening en balans 2019

winst&verliesrekening en balans 2018

winst&verliesrekening en balans 2017

winst&verliesrekening en balans 2016

winst&verliesrekening en balans 2015

winst&verliesrekening en balans 2014

winst&verliesrekening en balans 2013

winst&verliesrekening en balans 2012