NESTKAST jaarverslag 2012 is uit!

Bijna elke vogelliefhebber heeft wel een nestkastje in zijn tuin hangen, maar wat er in de nestkasten precies gebeurt weet het grote publiek eigenlijk pas een paar jaar via de nestkastenwebcams van ´Beleefdelente´ van Vogelbescherming Nederland. NESTKAST volgt het wel en wee van nestkastbroeders in ons land.

Door Leo Ballering


Bijna 12.000 nestkasten gevolgd
NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders verzamelt elk jaar gegevens van met regelmaat gecontroleerde nestkasten en vat dit samen in het jaarverslag. NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele andere soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen en Holenduiven.
Over het broedseizoen van 2012 werden van bijna 12.000 nestkasten gedetailleerde gegevens ontvangen van in totaal 61 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon/controleurs over 141 terreinen. Deze gegevens worden door Sovon Vogelonderzoek Nederland weer gebruikt om trends te berekenen waardoor we van veel soorten een goed beeld krijgen van eerste legdatum, legselgrootte en broedsucces en geografische verschillen in die trends.

Vroege warme start, koud en nat vervolg
Het broedseizoen van 2012 was er één van uitersten, met een zeer vroege start door het warme weer in maart. In maar liefst 33% van de gebieden waar Koolmezen broedden en in 20% van de gebieden waar Pimpelmezen en Boomklevers broedden werden de eerste eieren al in maart gelegd. Daarna werden massaal nesten verlaten en stierven jongen op grote schaal door het koude natte weer in april. Toen ook nog de afrikagangers als Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart terugkwamen werd het één grote chaos met nestovernames, gekraakte kasten en huisuitzettingen tot gevolg.

Gedetailleerde foto’s van nesten, eieren en jongen
Maar het zijn zeker niet alleen getallen die gepresenteerd worden, ook zijn er gedetailleerde foto’s van nesten, eieren en jongen te zien. Dit soort foto’s mogen op veel websites niet getoond worden om verstoring van legsels te voorkomen. NESTKAST vindt het echter zijn taak om toch te laten zien hoe deze nesten, eieren en jongen er uit zien, hierdoor wordt kennis vastgehouden en verspreid.
Ook zijn er allerlei rariteiten te zien die in nestkasten werden aangetroffen, zoals twee broedende vrouwtjes Bonte Vliegenvanger in één nestkast of de inhoud van één Bosuilenkast met vier pullen, twee eieren, zeker 15 bosmuizen en een Groenling, een Rosse vleermuis samen in één kast met een broedende Glanskop en een gemengd legsel van een Bonte Vliegenvanger en een Gekraagde Roodstaart.

Het NESTKAST jaarverslag over 2012 is net verschenen en te downloaden.